• Portrait of Grand Duchess Yelizaveta Alexeyevna

  Artist:
  Nabholz, Johann-Christoph. 1752-1797
  Technique:
  etching with line engraving
  Dimensions:
  19,9x12,4 cm

Nabholz, Johann-Christoph. 1752-1797

Portrait of Grand Duchess Yelizaveta Alexeyevna

Germany, 1794